Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Uitgeester Notariaat B.V., gevestigd te Uitgeest, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Haarlem.

ALGEMEEN
Uitgeester Notariaat is een handelsnaam van Uitgeester Notariaat B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 62264117, die zich ten doel stelt het ambt van notaris uit te doen oefenen in de meest ruime zin. Uitgeester Notariaat B.V. hierna ook te noemen: ”Het Notariskantoor”.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming schriftelijk anders is overeengekomen. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle

  overeenkomsten die met Het Notariskantoor tot stand komen.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Het Notariskantoor die derhalve als

  enige opdrachtnemer geldt.
  Een overeenkomst van opdracht met Het notariskantoor komt eerst tot stand nadat de opdracht door Het Notariskantoor is aanvaard, dan wel door het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Het Notariskantoor op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)akte door deze opdrachtgever.

 3. De opdrachtgever stemt ermee in dat Het Notariskantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan Het Notariskantoor verbonden personen en/of zonodig laat bijstaan door derden die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.

 4. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Het Notariskantoor de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is komt geen overeenkomst tot stand ook niet indien (al dan niet stilzwijgend) de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen verrichten.

 5. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

 6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht aan Het Notariskantoor verschuldigd zijn.

 

BETALING

 1. De declaratie dient, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het passeren daarvan, betaald te zijn als hierna omschreven.

 2. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens aansluitende afspraak door betaling op een ten name van Het Notariskantoor gestelde bank- of girorekening dan wel betaling in contanten (met in achtneming van de maximumbedragen welke door een notariskantoor in ontvangst mogen worden genomen).

 3. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

OFFERTE

Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft Het Notariskantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de

opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. DECLARATIE

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever verschuldigd het

  honorarium, welk honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren tenzij anders is overeengekomen, met eventuele voorschotten, kantoorkosten en omzet- overdrachtsbelasting, zoals tussen de opdrachtgever en Het Notariskantoor is overeengekomen.

 2. Het Notariskantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met voorschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. Indien sprake is van een voorschot word dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 3. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst is bepaald; en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien bij de uitvoering van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Het Notariskantoor en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Het Notariskantoor de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Het Notariskantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten. De notaris(sen) verbonden aan Het Notariskantoor zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

  Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin van dit lid wordt ook een nalaten

  begrepen.

 2. De onder lid 1 van dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor

  het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 1. Het Notariskantoor is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Het Notariskantoor het recht om per e-mail met hem er derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

 2. Het Notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkoming van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld fiscalisten). De opdrachtgever machtigt Het Notariskantoor om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Het Notariskantoor voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Het Notariskantoor uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Het Notariskantoor werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als Partner, alsmede derden die door Het Notariskantoor zijn ingeschakeld.

GESCHILLEN

Op de rechtsverhouding tussen Het Notariskantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.